Landsvägssäsongen drar igång!!!

Halloj,

April närmar sig och snödroppar och landsvägscyklister börjar försiktigt titta fram… benen rakas och kedjor smörjs, mao säsongen är igång! Morgondagen verkar bjuda på 7 grader varmt, halvklart och svag västlig vind, perfekt för en tur på asfalt!

Jag tänkte mig en första liten tur ifrån folkparken kl 13:00 till Byle-Högsjö och tillbaka, ca 30km för att lära känna landsvägscyklingen.

Tempo: Alla skall med….

Årsmöte 2015-03-21

Tid: Lördagen 2015-03-21 Kl 15,00-17,00
Plats: VOK-stugan

Nedan följer den dagordning som föreslås för årsmötet:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.

Bedrivandet av barn och ungdomsträning.
Skapande av arbetsgrupp som ansvarar för skapande av MTB-leder, inkl. kontakt med markägare.
Information om baslicens som medlemmar i scf och rf kan man teckna.

 1. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 2. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 4. Fastställande av medlemsavgifter.
 5. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 6. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 7. Val av
 8. a) föreningens ordförande för en tid av ett år; Valberedningens förslag: Christer Åstrand
 9. b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år; Valberedningens förslag: Anders Reinholdsson samt Therese Ytterbring. Magnus Gerdtman och Tobias Lindström väljs som ledamöter i styrelsen på 1 år. Detta pga är detta är det första årsmötet för denna förening och vi bör ha spridning på tidsintervallerna för när styrelseledamoter skall väljas/omväljas.
 10. c) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år; Valberedningens förslag: Inget förslag.
 11. d) en revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; Valberedningens förslag: Patrik Heckscher
 12. e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; Valberedningens förslag: Robert Kravos
  samt
 13. f) ett ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
 14. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

  Anmälan sker via e-post till kontakt@vingakersck.se eller som kommentar till facebookinlägget.
  Välkomna 
  Christer Åstrand
  Ordf Vingåkers CykelKlubb