Agenda Årsmöte 20180314

Agenda Vingåkers CK årsmöte 2018-03-14

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.

·       Information om hur vi ska fortsätta att bygga och underhålla        lederna vid Båsenberga.

·       MTB-bana/Teknikbana vid folkparken?

·       Hur skall vi locka fler medlemmar till klubben?

 1. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 2. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 4. Fastställande av medlemsavgifter.
  Styrelsen föreslår att medlemsavgifterna from 2019 är följande:
  Barn/ungdom 200 Kr
  Vuxen                300 Kr
  Familj                500 Kr
 5. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 6. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 7. Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
  (Valberedningens förslag: Christer Åstrand)
  b) 3 st ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  (Valberedningens förslag: Magnus Gerdtman, Tobias Lindström, Stefan Granetin)
  c) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
  (Valberedningens förslag: Nicklas Frössling)
  d) en revisor jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  (Valberedningens förslag: Patrik Heckscher)
  e) Ledamot/ledarmöter i valberedningen för en tid av ett år;
  (Valberedningens förslag: Robert Kravos)
  f) ett ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
 8. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Årsmöte 2018

Välkomna till VCK’s årsmöte 2018-03-14 kl 19,00-21,00 !
Årsmötet genomförs i VOK’s klubbstuga och det bjuds på fika med tilltugg.
Påminner om att motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor innan årsmötet dvs senast 14/2.
Ta tillfället i akt att påverka utvecklingen av vår klubb genom att delta på årsmötet.
Agenda inkl inkommande motioner publiceras på hemsidan och facebooksidan senast 3 veckor innan årsmötet.

Välkomna !